ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 อำเภอชุมแพ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4200
-
2 อำเภอชุมแพ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4200
-
3 สถานนีขนส่งชุมแพและตลาดคูไซ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4000
-
    รวมการแจกจ่าย  
12400