ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
2 ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มและประชาชน ณ วัดคูยาง พระอารามหลวง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4280
3 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
    รวมการแจกจ่าย  
5530