ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 เขตบริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
12200
-
    รวมการแจกจ่าย  
12200