ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ที่ว่าการอำเภอเภอเมืองกำแพงเพชร และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
423
-
2 หมู่ 15 บ้านเขาชุมแสง 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
3 โรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคม 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
4 ประชาชนร่วมฟังสวดพระอภิธรรม 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
5 ประชาชนที่ร่วมสวดอภิธรรม มาติกา บังสกุล ณ วัดพระบรมธาตุ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
6 คณะครู บุคลากรโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
7 วัดวังประจบ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
8 หมู่ 5 บ่้านหินชะโงก 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
375
-
9 ชุมชนตลาดโพธิ์ประทับช้าง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
10 ชุมชนวัดพฤกษวันโชตินาราม 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
11 สถานีตำรวจอำเภอขาณุวรลักษบุรี 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
12 ประชาชนที่มาร่วมทอดกฐิน ณ วัดนาควัชรโสภณ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
-
13 หมู่ 5 บ่้านหินชะโงก 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
375
-
14 ตลาดนัดอำเภอไทรงาม 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
519
-
15 ตลาดนัดมอสมบูรณ์ อ.คลองลาน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
530
-
16 คณะครู บุคลากรโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
17 โรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคม 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
18 แม่ค้า-พ่อค้าตลาดปากดง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
-
19 หมู่ที่ 12 บ้านปากเหมือง หมู่ที่ 16 บ้านปางสามัคคี 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
20 ต.วังหว้า 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
21 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
623
-
22 โรงเรียนสักงามวิทยา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
340
-
23 บ้านปางช่างยม และ บ้านหนองใหญ่ อ.เมืองกำแพงเพชร 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
24 หมู่ที่ 14 บ้านมอตะแบก และหมู่ที่ 5 บ้านหินชะโงก 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
25 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
26 ต.ยางคลี 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
27 นักเรียนโรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
28 นักเรียนโรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
29 นักการภารโรง พนักงานขับรถ รับ-ส่งนักเรียน แม่ค้า-พ่อค้าในโรงเรียน 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
120
-
30 ตลาดนัดมอสมบูรณ์ อ.คลองลาน 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
31 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
32 ต.วังสำโรง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
33 นักเรียนโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
670
-
34 ต.วังหว้า 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
35 ต.วังหว้า 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
36 หมู่ 5 บ้านหินชะโงก หมู่ 14 บ้านมอตะแบก 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
450
-
37 ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีร้องเพลง ณ ต้นสักทรงปลูก หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
-
38 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
450
39 ต.ยางคลี 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
40 หมู่ 5 บ่้านหินชะโงก 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
450
-
41 หมู่ 17 บ้านมอแสงทอง หมู่ 15 บ้านเขาชุมแสง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
42 นักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1700
-
43 ประชาชนตลาดท่าเสา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
44 ประชาชนท่ีมาซื้อของตลาดนัดปากดง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
610
-
45 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
46 บ้านหนองหิน บ้านนาใหม่ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
47 ประชาชนท่ีมาเดินตลาดย้อนยุค ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
-
48 นักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1050
-
49 บ้านหินชะโงก นักเรียนโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
    รวมการแจกจ่าย  
18485