ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
2 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี และ สถานีขนส่งผู้โดยสารกาญจนบุรี 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2200
3 วัดท่าแย้เจริญธรรม 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
4 โรงเรียนบ้านท่าพุ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
5 โรงเรียนบ้านหนองสามพราน, 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
6 โรงเรียนบ้านวังสารภี แจกให้กับนักเรียนทุกคน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
230
7 โรงเรียนบ้านโป่งโก 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
8 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
67
9 โรงเรียนบ้านหนองโสน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
10 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
11 โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้าฯ, โรงเรียนบ้านท่าหวี, โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่าฯ, โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอกฯ, โรงเรียนบ้านจันอุย, โรงเรียนบ้านหนองแกฯ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1520
12 โรงเรียนบ้านไทรทอง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
530
13 โรงเรียนตลาดสำรองและชุมชน 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
14 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
15 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
16 ในโรงเรียนและสถานที่ใกล้เคียง 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
330
    รวมการแจกจ่าย  
9127