ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 แจกในชุมชนวัดปทุมเกษรงานกฐินสามัคคี อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
2 แจกจ่ายให้กับผู้มาติดต่อราชการ และแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนตามหมู่บ้าน และตลาดนัด 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1800
-
3 ผู้มาติดต่อราชการ ชุมชนในหมู่บ้านของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยประสานขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2200
-
4 หมู่ที่8 ,9และ10 ตำบลหลุบ จังหวัดกาฬสินธุ์ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
5 บ้านธนบุรี/บ้านโคกสี/บ้านหนองเต่า/บ้านหนองแปน/บ้านโนนสูง/บ้านนาเชือก/บ้านสะสอาดโนนงาม/บ้านหนองทุ่ง/บ้านหนองสอ /บ้านบึงวิชัย ต.วิชัย /บ้านหนองกุง ต.ไผ่ /บ้านดนนเมือง ต.โนนศิลา/ประชาชนในเขตบริการ3 หมู่บ้าน ต.ขมิ้น/บ้านคำชมภู/บ้านท่าเรือ ต.ภูสิงห์ /ประชุาชนใ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4799
    รวมการแจกจ่าย  
10799