ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 จังหวัดกาฬสินธุ์ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
104999
    รวมการแจกจ่าย  
104999