ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ณ สพม.24 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
2 เขตบริการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธ์ุ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
3 สพม.24 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
-
4 ตลาดทุ่งนาทอง โรงพยาลบาลกาฬสินธ์ุ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3500
-
5 ผู้ปกครองนักเรียน 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
6 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ ศาลจังหวัดกาฬสินธ์ุ บิ๊กซี่กาฬสินธ์ุ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3089
-
7 ตลาดนัดในชุมชน -โรงเรียโนนสูงพิทยาคม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
8 ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน บ้านนาจำปา บ้านหนองโพน บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอดอนจาน 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
690
-
9 ครู นักเรียน โรงเรียนกุฉินารายณ์ฺ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
-
10 กรรมการสถานศึกษา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
-
11 โรงเรียนวังมนพิทยาคาร 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
12 เขตบริการโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
489
-
13 เขตบริการโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
14 บ้านโนนศิลา บ้านหนองกุง บ้านสีสุก บ้านวังเดือนห้า บ้านดอนม่วง บ้านนาสีนวล 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
15 เขตบริการโรงเรียนกุฉินารยณ์ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1535
-
16 หมู่บ้านนาไคร้พิทยาสรรพ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
426
-
17 เขตบริการโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
599
-
18 ผู้ปกครอง นักเรียน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
235
-
19 เขตบริการโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
20 เขตบริการและชุมชนโรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
313
-
21 เขตบริการโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
580
-
22 ครู นักเรียน ประชาชนทั่วไป 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
23 บ้านนางาม บ้านหินลาด บ้านดอนแคน บ้านทุ่งนางาม บ้านดอนศิลา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
24 กลุ่มประชา ประชาชนในเขตอำเภอเขาวง ครู นักเรียนน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1599
-
25 กลุ่มประชาชนทั่วไป 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
26 เขตบริการโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ ผู้ปกครอง 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
27 ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
409
-
28 เขตบริการโรงเรียนดอนจานวิทยาคม 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
849
-
29 ผูู้ปกครอง เขตบริการอำเภอสหัสขันธ์ 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5089
-
30 ประชาชนในเขตอำเภอหนองกุงศรี ครู นักเรียน 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
599
-
31 ประชาเขตโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย ครู นักเรียน 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
489
-
32 ประชาชนเขตบริการ ครู นักเรียน 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
629
-
33 โรงเรียนคำม่วง นักเรียนทุกคน 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
-
34 ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธ์ุ ครู นักเรียน 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1300
-
35 นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปใกล้บริเวณโรงเรียน 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
-
36 ผู้ปกครอง ครู นักเรียน ประชาชนเขตบริการ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
37 วัดกลาง โรงเรียนอนุกูลนารี ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
999
-
38 ประชาชนในเขตบริการ ครู นักเรียน 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
39 เขตบริการตำบลสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
149
-
40 เขตบริการโรงเรียนคำเจริญวิทยาคม 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
41 เขตบริการโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
-
42 เขตบริการโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
-
43 เขตบริการโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
645
-
44 เขตอำเภอนามน เขตบริการโรงเรียนนามน 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1910
-
45 เขตบริการโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
46 เขตบริการโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ผู้ปกครองนักเรียน 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
-
47 กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ครู นักเรียน 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
48 ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา เขตบริการโรงเรียนโนนคำวิทยา 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
49 ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน ประชาชนเขตบริการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
770
-
50 ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนทั่วไป 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
835
-
51 ครู นักเรียน ประชาชนทั่วไป 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
414
-
52 ประชาชน นักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1989
-
53 ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ประชาชนทั่วไป 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1389
-
54 ประชาชนในเขตตำบลมหาไชย 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
-
55 ประชาชนในเขตอำเภอห้วยเม็ก ครู นักเรียน 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
-
56 ประชาชนในเขตบริการอำเภอยางตลาด ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4989
-
57 ครู นักเรียน ประชาชนทั่วไป 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
-
58 ประชาชนในเขตบริการอำเภอร่องคำ ครู นักเรียน 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2119
-
59 เขตบริการประชาชนอำเภอกมลาไสย ครู นักเรียน 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
15000
-
60 นักเรียน สามชัย ประชาชนในเขตบริการสามชัย 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1800
-
    รวมการแจกจ่าย  
73427