ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
7000
2 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
3 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
4 กลุ่มประชาชนบ้านหว้าน หมูที่ 5 หมู่ที่ 7 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
5 โรงเรียนบ้านโพนนาดี 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
103
6 ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
292
7 โรงเรียนบ้านชาดและโรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1400
    รวมการแจกจ่าย  
9245