ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ประชาชนในหมู่บ้านไร่ทาม อ.เมืองเลย จ.เลย 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
2 ประชาชนบ้านคกงิ้ว หมู่ 5 ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
325
-
3 ชาวบ้านเสี้ยว และผู้มาร่วมงานต้อนรับ ผอ.บ้านเสี่้ยวคนใหม่ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
225
-
4 ชาวบ้านคกเลา อ.เชียงคาน จ.เลย 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
5 ชุมชนบ้านไร่ม่วง อ.เมืองเลย จ.เลย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
6 ชาวบ้านห้วยตาด หมู่ 4,8,9,17 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
7 ผู้ปกครอง /นักเรียน / ครู / ชาวบ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ จ.เลย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
8 ประชาชนบ้านนาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
9 ผู้ปกครองนักเรียน ประชากรในเขตบริการโรงเรียนบ้านชมน้อย หมู่ที่ 2 ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
360
-
10 ประชาชนบ้านหาดแห่ หมู่ 5 ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
11 ประชาชนบ้านห้วยม่วง อ.เมืองเลย จ.เลย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
12 ประชาชนในชุมชนบ้านนาแขมและบ้านวังยาว อ.เมืองเลย จ.เลย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
13 นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยกระทิง อ.เมืองเลย จ.เลย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
-
14 ชุมชนบ้านหนองหญ้าไซ อ.เมืองเลย จ.เลย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
15 นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนกล้วย อ.เมืองเลย จ.เลย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
199
-
16 สพป.เลย เขต 1 / พระอารามหลวงวัดศรีสุทธาวาส / บุคลากรในสังกัด 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
17 ประชาชนบ้านบุฮม หมู่ที่ 1 อ.เชียงคาน จ.เลย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
18 ชาวบ้านหมู่ที่ 4 , 12 บ้านนาป่าหนาด และ บ้านวังอาบช้างฯ อ.เชียงคาน จ.เลย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
540
-
19 ครู /นักเรียน/ ประชาชนในชุมชนบ้านยาง อ.ท่าลี่ จ.เลย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1070
-
20 นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนบ้านกกทอง อ.เมืองเลย จ.เลย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
-
21 ผู้ปกครอง/นักเรียน/ชาวบ้านเชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
22 ผู้ปกครอง /นักเรียน / ครู / ชาวบ้านปากยาง อ.ท่าลี่ จ.เลย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
23 ประชาชน / ผู้ปกครอง/นักเรียน/บ้านน้ำพร อ.เชียงคาน จ.เลย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
24 ครู /นักเรียน/ ประชาชนในชุมชนบ้านห้วยหินซาฯ อ.เชียงคาน จ.เลย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
25 ประชาชนบ้านกอไร่ใหญ่ อ.เมืองเลย จ.เลย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
65
-
26 ประชาชนบ้านโพนป่าแดง อ.เมืองเลย จ.เลย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
27 ประชาชนบ้านภูสวรรค์ อ.เมืองเลย จ.เลย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
28 นักเรียน/ประชาชนบ้านนาบอน อ.เชียงคาน จ.เลย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
29 ประชาชนบ้านหมู่ 1 หมู่ 7 และหมู่ 9 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
30 ประชาชนบ้านโพนสว่างหมู่ 3 และบ้านวังเย็น หมู่ 10 อ.นาด้วง จ.เลย 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
760
-
31 ประชาชนบ้านบุฮม หมู่ที่ 7 อ.เชียงคาน จ.เลย 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
32 ประชาชนบ้านบุฮม หมู่ที่ 9 อ.เชียงคาน จ.เลย 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
33 ผู้ปกครอง/นักเรียน/ชาวบ้านเชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
34 ครู/นักเรียน/ประชาชนในหมู่บ้านกกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
35 ครู /นักเรียน/ ผู้่ปกครองและประชาชนในชุมชนบ้านสะอาดลายเหนือ อ.เมืองเลย จ.เลย 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
-
36 ประชาชนบ้านหมู่ 1 หมู่ 7 และหมู่ 9 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
37 ครู / นักเรียน โรงเรียนบ้านนาซ่าว และประชาชนบ้านนาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1300
38 ข้าราชการที่มาร่วมงานวันปิยมหาราชและประชาชนในหมู่บ้านชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
39 ผู้่ปกครอง/นักเรียน/ประชาชนที่มาร่วมงานทอดกฐินวัดภูเขาดิน อ.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
40 ผู้ปกครอง / ครู /บุคลากร/นักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี อ.นาด้วง จ.เลย และประชาชนในชุมชนหมู่บ้าน 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
41 นักเรียน / ผู้ปกครอง และ ประชาชน บ้านแก้วเมธี อ.นาด้วง จ.เลย 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
42 ประชาชนในชุมชนบ้านกำพี้ อ.เมืองเลย จ.เลย 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
389
43 ประชาชนบ้านโพน และประชาชนทั่วไปที่ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีวัดโพนค่าย อ.เมืองเลย จ.เลย 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
119
44 คณะครู /นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองผือ และชาวบ้านหนองผือที่ตลาดนัดบ้านหนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
195
45 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยอาลัย /ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปบ้านห้วยอาลัย อ.ปากชม จ.เลย 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
46 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยอาลัย /ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปบ้านห้วยอาลัย อ.ปากชม จ.เลย 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
47 นักเรียน /ครู บุคลากรในโรงเรียนอนุบาลเลย อ.เมืองเลย จ.เลย 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1580
48 นักเรียน / ประชาชน /พ่อค้า/แม่ค้า และข้าราชการในชุมชนบ้านท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
49 ประชาชนบ้านหนองดอกบัว ,บ้านบุ่งเจริญ ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
-
50 ครู / นักเรียน โรงเรียนบ้านปากหมาก และประชาชนบ้านปากหมาก หมู่ที่ 6 , 7 ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
51 ผู้ปกครองนักเรียน / นักเรียน / ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนในเขตบริการชุมชนบ้านนาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1310
52 ผู้ปกครองนักเรียน / นักเรียน / ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนในเขตบริการชุมชนบ้านนาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1310
53 ครู/นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านปากหมากและโรงเรียนบ้านท่าบุ่ง อ.เมืองเลย จงเลย 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
54 กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า/ประชาชนบ้านเพีย หมู่ 2 บ้านเพียซำพุ หมู่ 8 และนักเรียนโรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา อ.เมืองเลย จ.เลย 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
789
55 นักเรียนโรงเรียนบ้านปางคอม/ประชาชนบ้านปางคอมและชุมชนใกล้เคียง อ.ปากชม จ.เลย 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
989
56 ผู้ปกครอง /ครู /บุคลากร/นักเรียน และประชาชนในชุมชนบ้านหมู่ 5 , 9 , 14 บ้านติ้วน้อย อ.เมืองเลย จ.เลย 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
790
57 ครู / นักเรียน / ผู้ปกครองนักเรียน /ประชาชนในหมู่บ้านน้ำภู อ.เมืองเลย จ.เลย 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
58 นักเรียน/คณะครู/บุคลากร ร.ร.เครือข่ายแก่งจันทร์ อ.ปากชม จ.เลย และประชาชนในพื้นที่หมู่ 1 บ้านหาดคัมภีร์ , หมู่ 2 บ้านคกเว้า , หมู่ 5 บ้านปากมั่ง , หมู่ 6 บ้านนาโม้ และหมู่ 7 บ้านห้วยทับช้าง) 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1210
59 กลุ่มประชาชน ต.ศรีสองรัก หมู่ 1บ้านน้อยนาซำ , หมู่ 1 บ้านนาโคก ,หมู่ 3 บ้านใหม่พัฒนา และหมู่ 10 บ้านศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1289
60 ผู้ปกครองนักเรียน/ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปบ้านห้วยอาลัย หมู่ 3 อ.ปากชม จ.เลย 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
61 นักเรียน / ประชาชน ในหมู่บ้านบ้านส้าน อ.เมืองเลย จ.เลย 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
62 ประชุาชนในชุมชนบ้านเชียงคาน หมู่ 2 /ชุมชนบ้านน้อย และนักท่องเที่ยว 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
750
63 นักเรียน/ผู้ปกครอง/ครู /ประชาชนบ้านตูบโกบ และบ้านโป่งป่าติ้ว อ.เมืองเลย จ.เลย 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
64 ผู้ปกครอนักเรียนและประชาชนในหมู่บ้านอาฮีและบ้านน้ำพาน อ.ท่าลี่ จ.เลย 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
595
65 ผู้ปกครองนักเรียน /ชาวบ้านนาอ้อ /ประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานทอดกฐินที่วัดในชุมชนและที่ตลาดนัดบ้านนาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
66 ครู /นักเรียน/ผู้ปกครองและประชาชนบ้านผากลางดง อ.เชียงคาน จ.เลย 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
67 โรงพยาบาลประจำตำบลห้วยอาลัย/ อสม. /ผู้ป่วยในโรงพยาบาลและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยอาลัย อ.ปากชม จ.เลย 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
68 ผู้ปกครองนักเรียน/นักเรียน/ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปในหมู่บ้านน้ำมี อ.ท่าลี่่ จ.เลย 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
181
69 ผู้ปกครอง/นักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงคาน\"วิจิตรวิทยา\"/ ประชาชนชุมชนบ้านเชียงคาน และนักท่องเที่ยว อ.เชียงคาน จ.เลย 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
750
70 ผู้่ปกครอง/นักเรียนโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ และประชาชนทั่่วไปในหมู่บ้านห้วยซวกฯอ.เชียงคาน จ.เลย 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1089
71 ผู้ปกครอง/นักเรียนโรงเรียนบ้านกกชุมแสง อ.เมืองเลย จ.เลย และประชาชนในหมู่บ้าน 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
72 สพป.เลย เขต 1 / พระอารามหลวงวัดศรีสุทธาวาส / บุคลากรในสังกัด และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย จ.เลย 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
73 นักเรียน / ผู้ปกครอง และชาวบ้านห้วยผักกูด ตลอดจนประชาชนชุมชนใกล้เคียง 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
74 ผู้ปกครอง/ครู/นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนา และประชาชนในชุมชนบ้านห้วยนา อ.ปากชม จ.เลย 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
75 ครู / นักเรียน /ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านเลิง อ.ปากชม จ.เลย และประชาชนในชุมชน 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
76 ผู้ปกครอง /นักเรียน/ครู โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม และประชาชนในเขต ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1569
77 ผู้ปกครอง/นักเรียน/ครู และประชาชนบ้านห้วยสีดา อ.เชียงคาน จ.เลย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
489
78 คณะกรรมสถานศึกษา / ครู / ผู้ปกครองและนักเรียน /โรงเรียนบ้านไทน อ.เมืองเลย จ.เลย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
79 ผู้ปกครอง / นักเรียน / ครู / ประชาชนบ้านท่ามะนาว อ.เมืองเลย จ.เลย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
80 ผู้ปกครอง/นักเรียน/ครู และประชาชนชาวบ้านกกทอง อ.เมืองเลย จ.เลย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2999
81 ผู้ปกครอง / นักเรียน / ครู และประชาชนบ้านนาค้อ อ.ปากชม จ.เลย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
82 นักเรียน / ครู และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเลย อ.เมืองเลย จงเลย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
6117
83 ผู้ปกครอง / นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย อ.ปากชม จ.เลย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
84 ผู้ปกครอง / นักเรียน / ครู และประชาชนชุมชนบ้านนาบอน อ.เชียงคาน จ.เลย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
85 นักเรียน/ครู/ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 และประชาชนชุมชนบ้านธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
86 นักเรียน/ผู้ปกครอง และประชาชน บ้านหาดเบี้ย อำเภอปากชม จ.เลย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
310
87 นักเรียน/ผู้ปกครองและประชาชนบ้านหนองผำ , บ้านหนองทุ่ม และบ้านหนองฮี อ.เมืองเลย จ.เลย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
999
88 นักเรียน/ ครู /ผู้ปกครอง/ประชาชนในหมู่บ้านห้วยเทียน อ.ปากชม จ.เลย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
89 นักเรียน / ผู้ปกครอง /ครู และประชาชนหมู่ 3 , 8 ,9,11 บ้านก้างปลา อ.เมืองเลย จ.เลย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
90 นักเรียน/ ครู /ประชาชนบ้านนาบอน อ.เชียงคาน จ.เลย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
91 นักเรียน/ผู้ปกครอง / ครู โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม /ประชาชนบ้านป่าข้าวหลาม อ.เมืองเลย จ.เลย และประชาชนทั่วไป 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
659
92 ครู / นักเรียน / ประชาชน บ้านน้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
93 นักเรียน/ผู้ปกครอง/ครู โรงเรียนบ้านตาดซ้อ อ.เชียงคาน จ.เลย/ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตบริการ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
94 ันักเรียน/ผู้ปกครอง /ครู โรงเรียนบ้านปากปัด อ.ปากชม จ.เลย และประชาชนในเขตบริการ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
95 นักเรียน / ครู และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ และประชาชนบ้านห้วยเดื่อ อ.ท่าลี่ จ.เลย 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
96 นักเรียน/ผู้ปกครอ / ครู และประชาชนบ้านหมู่บ้านน้ำคิว อ.เมืองเลย จ.เลย 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1089
97 นักเรียน / ผู้ปกครอง / ครู โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย และ ประชาชนในเขตบริการบ้านห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
98 นักเรียน/ผู้ปกครอ / ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร และประชาชนในชุมชนบ้านโสก อ.เชียงคาน จ.เลย 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
990
99 นักเรียน / ครู และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโตก และประชาชนบ้านห้วยโตก อ.เมืองเลย จงเลย 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
100 นักเรียน/ครู ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่ง และประชาชนบ้านโป่งหมู่ 4 , 5 ,8 อ.เมืองเลย จ.เลย 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
101 นักเรียน / ครู และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหินขาว และประชาชนบ้านห้วยหินขาว อ.ปากชม จ.เลย 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
625
102 ครู/นักเรียน/ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยด้าย และประชาชนหมู่บ้านห้วยด้าย อ.ท่าลี่ จ.เลย 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
103 ผู้ปกครองนักเรียน/นักเรียน/ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน\"ปทุมมาสงเคราะห์\" และประชาชนทั่วไปในเขตบริการ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3500
104 นักเรียน/ ผู้ปกครอง / ครู โรงเรียนบ้านบวกอ่าง และประชาชนในเขตบริการบ้านบวกอ่าง อ.ท่าลี่ จ.เลย 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
489
105 นักเรียน/ครู /ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านวังขาม และประชาชนในหมู่บ้านวังขาม อ.ท่าลี่ จ.เลย 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
209
-
    รวมการแจกจ่าย  
83720