ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
589
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
3 ข่วงนคร จังหวัดลำปาง (งานกอดรูปพ่อไว้แนบใจ หมื่นดวงใจถวายความอาลัย) 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4
    รวมการแจกจ่าย  
1493