ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 โรงพยาบาลเกาะคา , เทศบาลตำบลเกาะคา , ทีว่าการอำเภอเกาะคา 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
204
-
2 โรงพยาบาลเกาะคา , ไปรษณีย์เกาะคา , ตลาดสดเกาะคา , ที่ว่าการอำเภอเกาะคา , วัดพระธาตุลำปางหลวง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1090
-
3 ตลาดอำเภอเกาะคา,วัดพระแก้วตอนเต้าสุชาดาราม 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
495
-
4 ตลาดอำเภอเกาะคา,วัดพระแก้วตอนเต้าสุชาดาราม 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
495
-
5 หมู่บ้านแม่มอกตใต้ และ หมู่บ้านแม่มอกกลาง อ.เถิน จ.ลำปาง 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
320
-
    รวมการแจกจ่าย  
2604