ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ชุมชนบ้านใหม่เหล่ายาว 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
2 เขตบริการของโรงเรียนบ้านแม่เบิน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
99
-
3 โรงเรียนบ้านวังมน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 และพื้นที่เขตบริการ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
-
5 บ้านทุ่ง 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
6 บ้านสันมะเกลือ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
225
-
7 วัดศรีดอนมูล ชุมชนบ้านทุ่งฮ้าง 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
89
-
8 งานประเพณีตานก๋วยสลากวัดอักโขชัยคีรี หมู่ 1 และ วัดกู่เต้าวนาราม หมู่ 4 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
9 ชุมชนบ้านช่อฟ้า (ผู้ปกครองนักเรียน) 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
26
-
10 วัดทุ่งคา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
11 เขตพื้นที่บริการโรงเรียนอนุบาลเมืองปาน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
12 หมู่บ้านนางาม 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
99
-
13 เขตพื้นที่บริการโรงเรียนไผ่งามวิทยา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
-
14 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
15 บ้านเปียงใจ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
16 วัด ชุมชน ตลาดบ้านแป้น 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
17 บ้านทุ่งฮี และ บ้านทุ่งพัฒนา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
390
-
18 ตลาดบ้านสาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
19 บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม/ตลาดนัดเทศบาลวังเหนือวันพุธ/ชุมชนในเทศบาลตำบลวังเหนือ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
20 ร้านค้าชุมชน/โรงเรียนบ้านแม่เย็น 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
21 บ้านขาม/สถานีอนามัยต้นงุ้น/โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
22 พื้นที่บ้านหมู่ 9 หมู่ 3 หมู่ 8 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
23 โรงเรียนบ้านแพะ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
599
-
24 บ้านปลายนา บ้านป่าเวียง บ้านทุ่งแท่น และ บ้านทุ่งปง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
25 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
189
-
26 วัดดงนั่งคีรีชัย/โรงเรียนบ้านปงคอบ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
27 ร้านอาหารตรงข้ามโรงเรียนผาช่อวิทยา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
28 บ้านใหม่เหล่ายาว 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
29 บ้านทุ่งฮั้วพัฒนา/โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
30 บ้านแม่สุขใน 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
31 หมู่บ้านแม่พริก 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
32 หมู่บ้านดอนแก้ว 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
33 ชุมชนบ้านป่าเหว/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/บ้านป่าเหว/องคืการบริหารส่วนตำบลบ้านขอ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
34 โรงเรียนบ้านหนองนาว 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
35 หมู่บ้านปางดะ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
36
-
36 บ้านท่าเดื่อ/บ้านผาอาง/บ้านกล้วย/บ้านทุ่งปิ้ง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
37 หมู่บ้านขอเหนือ/หมู่บ้านขอใต้ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
720
-
38 เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านไร่ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
-
39 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านหัวฝาย 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
40 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
41 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนแจ้คอนวิทยา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
42 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านต้นงุ้น 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
-
43 ชุมชน/ร้านค้าโรงเรียนบ้านปงถ้ำ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
280
-
44 โรงเรียนบ้านป่าแขม/ชุมชนที่อยูในเขตบริการของโรงเรียนบ้านป่าแขม คือ บ้านป่าแขม, บ้านน้ำหลง 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
45 หมู่บ้านสาแพะ/โรงเรียนบ้านสาแพะ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
46 บ้านหัวเมือง/บ้านยาง/บ้านแม่ต๋อม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
-
47 โรงเรียนบ้านแม่สุก/ชุมชนบ้านแม่สุก 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
140
-
48 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
-
49 โรงเรียนบ้านสบลี 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
50 ตลาดสดบ้านหลวง/ชุมชนหมู่ที่ 5 และ 12 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
51 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มและในชุมชน 26 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
514
-
    รวมการแจกจ่าย  
19650