ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 หมุ่บ้านดอยก้อม และสพป.ลำพูน เขต 2 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
2 หมู่้บ้านดงสักงาม หมู่บ้านท่าลี่ ตลาดนัดใจกลางชุมชน ตลาดป่ารกฟ้า ชุมชนบ้านล้องเครือกวาว 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1240
-
3 บ้านผาลาด บ้านปาง บ้านห้วยหญ้าไซ บ้านป่าคา บ้านวงศ์ษาพัฒนา บ้านแม่แนต บ้านรวังมน บ้านโป่งแดง บ้านทุ่งโป่ง บ้านห้วยปันจ๊อย บ้านหนองยวง วัดเวียงหนองล่อง 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1971
4 บ้านห้วยส้ม และหมู่บ้านในอ.บ้านโฮ่ง อ.ลี้ อ.เวียงหนองล่อง อ.ทุ่งหัวช้าง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
8791
5 บ้านแม่ป้อก บ้านห้วยห้าง บ้านแม่แสม บ้านสันวิไล บ้านหนองหลัก บ้านห้วยบง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1699
-
6 บ้านห้วยไร่และบ้านสันป่าสัก 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
7 บ้านห้วยส้ม ,บ้านหนองสูน ,บ้านห้วยงูสิงห์ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
268
8 บ้านโฮ่งศีลาภรณ์ บ้านห้วยน้ำดิบ บ้านทุ่งหัวช้าง บ้านป่าป๋วย 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1175
9 บ้านโฮ่งหลวง บ้านม่วงสามปี บ้านวงษา 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1235
-
10 บ้านแม่ป้อก บ้านแม่ป้อกใน 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
11 บ้านโฮ่งหลวง 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
12 วัดดงมะเฟือง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 29 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4000
13 วัดดงมะเฟือง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3000
-
    รวมการแจกจ่าย  
25629