ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สถานีขนส่งจังหวัดลพบุรี ,ร้านค้าตลาดสดอำเภอเมืองลพบุรี 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5549
-
    รวมการแจกจ่าย  
5549