ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 อำเภอชัยบาดาล 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
2 วัดศิริบรรพต 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
17959
3 เขตอำเภอชัยบาดาล,อำเภอโคกเจริญ และอำเภอหนองม่วง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
22579
-
4 อำเภอในเขตอำเภอลำสนธิ,อำเภอสระโบสถ์และอำเภอท่าหลวง 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
44000
5 เขตอำเภอชัยบาดาล,พัฒนานิคม,ลำสนธิ,ท่าหลวง,โคกเจริญ,สระโบสถ์และโคกเจริญ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
54380
-
6 เขตอำเภอชัยบาดาล,พัฒนานิคม,ลำสนธิ,ท่าหลวง,โคกเจริญ,สระโบสถ์และโคกเจริญ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
28119
-
7 เขตอำเภอชัยบาดาล,พัฒนานิคม,ลำสนธิ,ท่าหลวง,โคกเจริญ,สระโบสถ์และโคกเจริญ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
22359
-
8 เขตอำเภอชัยบาดาล,อำเภอโคกเจริญ อำเภอพัฒนานิคม อำเภอท่าหลวง อำเภลำสนธิ อำเภอสระโบสถ์และอำเภอหนองม่วง 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
30900
-
    รวมการแจกจ่าย  
220896