ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพท., ร.ร. ในเขตพื้นที่, วัด, ศูนย์การค้า, หน่วยงานราชการ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
15000
-
2 สพท., ร.ร. ในเขตพื้นที่, วัด, ศูนย์การค้า, หน่วยงานราชการ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
20000
-
3 สพท., ร.ร. ในเขตพื้นที่, วัด, ศูนย์การค้า, หน่วยงานราชการ 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
15000
-
    รวมการแจกจ่าย  
50000