ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 เสริมไทยคอมเพล็กซ์ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
    รวมการแจกจ่าย  
2000