ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 หมู่บ้านในเขตบริการโรงเรียนในสังกัด และผู้มาติดต่อราชการ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
147000
-
    รวมการแจกจ่าย  
147000