ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 รพ.ศรีสังวาลย์ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
    รวมการแจกจ่าย  
5000