ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
2 บริเวณท้องสนามหลวง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
    รวมการแจกจ่าย  
1800