ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และวัดพิศาลรัญญาวาส 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
3 สนามนเรศวร อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
120
-
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
80
-
7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
    รวมการแจกจ่าย  
3000