ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 บ้านหนองอั้ว ในอำเภอโพนพิสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
846
2 ตามหมู่บ้าน ,โรงพยาบาลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
65067
    รวมการแจกจ่าย  
65913