ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนบ้านสะพานและพื้นที่ใกล้เคียง 16 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
2 ลานอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
3 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
4 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
5 สพป.นครราชสีมา เขต 1 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
6 ร้านมุกมินิมาร์ท หมู่ที่ 12 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
7 หมู่บ้านในเขตบริการโรงเรียนไตรคามสามัคคี 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
8 บ้านดงพลอง(เขตบริการโรงเรียน) 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
9 ชุมชนบ้านกล้วย 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
213
10 โรงเรียนบ้านธารปราสาท 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
950
11 โรงเรียนบ้านธารปราสาท 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
950
12 บ้านผู้ใหญ่บ้าน,ในชุมชน,ตลาด 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
0
13 ตลาดนัดสารภี 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
14 หมู่บ้านเกรา หมู่ 11 และ หมู่บ้านเกราพัฒนาหมู่ 16 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
15 โรงเรียนบ้านหนองแจง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
16 ชุมชนบ้านหลักร้อย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
17 ชุมชนบ้านสะพาน 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
18 หมู่บ้านคอนน้อย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
19 วัดโตนด ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
599
20 หมู่บ้านคนชุม 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
21 หมู่บ้านคนชุม 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
22 คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชาวบ้านในหมู่บ้านสำโรงกระจาย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
990
23 ตลาดนัดกรมทหารช่างที่ 2 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
24 ตลาดนัดกรมทหารช่างที่ 2 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
25 ชุมชนบ้านระกาย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
26 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
0
27 บ้านเก่า ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมาา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
28 เขตบริการโรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง นครราชสีมา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
599
29 กลุ่มนโยบายและแผน 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
30 ชุมชนตำบลโคกกรวด 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
824
31 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครราชสีมาเขต 1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
32 ในชุมชน รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ร้านค้า ตลาดนัด 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
33 ในชุมชน รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ร้านค้า ตลาดนัด 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
34 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา) 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
35 สถานที่ราชการ ชุมชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านจอหอ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3516
36 ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
37 หมู่ 10 ,12 ,17 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ประชาชนเขตบริการโรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
38 ผู้มาติดต่องาน สพป.นม.1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
39 ผู้มาติดต่อกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
40 ชุมชนในพื้นที่เขตบริการ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
0
41 หมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3(บ้านใหม่เกษม) 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
259
42 หมู่บ้านพะไล และบริเวณใกล้เคียง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
384
43 หมู่บ้านโป่งแมลงวัน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
44 ชุมชน บริเวณโดยรอบโรงเรียนสวนหม่อน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
45 โรงเรียนบ้านดอนม่วง บ้านดอนม่วง บ้านดอนเปล้า บ้านจันดุม 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
46 บริเวณชุมชนบ้านด่านเกวียน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
47 บริเวณชุมชนบ้านด่านทองหลาง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
48 บ้านซาด ม.11 บ้านโนนตะโก ม.17 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
49 หน้าโรงเรียน ในหมู่บ้าน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
50 ชุมชนเขตบริการโรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
256
-
51 วัดหงษาราม, ชุมชนเบญจรงค์ซอย 5, ชุมชนเบญจรงค์สามัคคีและผู้มาติดต่อราชการ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
450
52 โรงเรียนโพธารามพิทยาคม บ้านเพราม บ้านหนองโสน บ้านหนองโสนพัฒนา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
53 ร้าน เจ้อ้อย อาหารตามสั่ง หมู่ที่ 11 ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
54 ชุมชนบ้านลำเชิงไกร 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
55 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครราชสีมาเขต 1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
56 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครราชสีมาเขต 1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
57 เซเว่น ตำบลบ้านโพธิ์ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
58 โรงเรียนบ้านมะค่า 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
59 ชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนบ้านภูเขาลาด 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
60
60 หมูบ้านวังม่วง ,บ้านตลาดหว้า 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
319
61 โรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
62 บ้านหญ้าคาใต้ หมู่ 6 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
63 ชุมชนและบริเวณใกล้เคียงวัดโตนด 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
64 เขตบริการโรงเรียนบ้านหนองพลอง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองพลอง หมู่ที่ ๑๒ บ้านถนนหัก  หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองพลองพัฒนา 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
65 เขตบริการโรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. หมู่ที่ 5 บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 12 บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 14 บ้านดอนบุตาโพธิ์ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
399
66 วัด,หมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
67 ชุมชนบ้านมะค่า บ้านดอนม่วง บ้านโนนดินทราย บ้านมะเกลือ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
349
68 โรงเรียนบ้านดอนขวาง/เขตบริการโรงเรียน 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
69 วัดทับช้าง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
70 วัดบ้านพลจลก , หมู่บ้านพลจลก 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
604
71 หมู่บ้านในเขตบริการโรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฏร์สามัคคี) 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
72 หมู่บ้านเพชร บ้านบุ และผู้มาร่วมงานทอดกฐินสามัคคีที่วัดบ้านเพชร 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
73 วัดบ้านหนองไข่น้ำ (งานทอดกฐิน) 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
74 วัดประมวลราษฎร์ บ้านระกาย ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
75 วัด ตลาด หมู่บ้าน 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1089
76 โรงเรียนบึงสาลี 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1089
77 พื้นที่ให้บริการของโรงเรียน หมู่บ้าน วัด 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
78 บ้านปราสาท หมู่ที่7 และบ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 11 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
79 เขตบริการโรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ประสิทธิ์) หมู่ที่7 และหมู่ที่ 11 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
80 บ้านชั่งโค บ้านขามโนนสันติ บ้านกระสัง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
81 หมู่บ้านยางน้อย หมู่บ้านหัวสิบ และหมู่บ้านใหม่ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
82 บ้านเกรา หมู่ 11 ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
83 ชุมชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านหนองปรู 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
80
84 เขตบริการของรงเรียนบ้านพลสงคราม 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
85 บ้านบุ หมู่ที่ 2 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
86 โรงเรียนทหารอากาศบำรุงและสถานที่ใกล้เคียง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1209
87 โรงเรียนบ้านหนองม้าและในหมู่บ้าน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
88 บ้านชั่งโค บ้านขามโนนสันติ บ้านกระสัง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
89 โรงเรียนอนุบบาลอรุณสายมิตร ชุมชน ผู้ปกครอง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
90 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครราชสีมา เขต 1 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
91 โรงเรียนอนุบาลดาวเรือง ผู้ปกครอง ชุมชน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
92 โรงเรียนอนุบาลวัดทุ่งสว่าง ชุมชน ผู้ปกครอง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
93 โรงเรียนนานาชาติเวสลี่ นักเรียน ผู้ปกครอง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50
94 อนุบาลบวรนครราชสีมา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
95 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล ผู้ปกครอง ชุมชน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
96 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ชุมชน ผู้ปกครอง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
97 โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรนารี ชุมชน ผู้ปกครอง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
98 โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
99 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ชุมชน ผู้ปกครอง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
100 หมู่ 9 บ้านดอนท้าว ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
101 สถานีรถไฟบ้านมะค่า ตลาดมะค่า บ้านห้วยใหญ่ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
211
102 บ้านหนองจำปา - ท่าระแวก หมู่ 7 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
103 บริเวณชุมชน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
104 หมู่บ้านหนองรังกา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
105 หมู่บ้านในเขตบริการโรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
106 วัดโตนด ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
0
107 เดอะมอลล์ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
108 โรงเรียนพิทักษ์ภูเบทร์ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
109 โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่2 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
110 โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
111 โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ 7 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
112 คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชาวบ้านในหมู่บ้าน บ้านขนายดี และบริเวณระแวกใกล้เคียง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
113 บ้านไพล หมู่ 8 บ้านท่ากระทุ่ม หมู่ 9 บ้านสระจันทร์ หมู่ 3 บ้านไพลพัฒนา หมู่ 14 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
114 458 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
0
115 หมู่บ้านเหล่า ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จ.นครราชสีมา 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
116 เขตบริการโรงเรียน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5000
117 เขตบริการโรงเรียน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5000
118 เขตบริการโรงเรียน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5000
119 ผู้ปกครองในเขตบริการโรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
120 โรงเรียนทหารอากาศบำรุง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
121 ชุมชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
120
122 โรงเรียนบ้านหัวทะเล 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
280
123 วัดบ้านบึงทับช้าง 23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
124 โรงพยาบาลเทพรัตน์ 21 มกราคม  พ.ศ. 2560
900
    รวมการแจกจ่าย  
69546