ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 บริเวณสำนักงานเขต 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
2 บริเวณสำนักงานเขต 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
278
3 สำนักงานเขต 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
46
4 สำนักงานเขต 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
52
-
    รวมการแจกจ่าย  
976