ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.นครราชสีมา เขต 3 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
507
2 ตลาดสดอำเภอครบุรี 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
3 ตลาดไนท์อำเภอครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
699
-
4 ตลาดสดอำเภอครบุรี 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
5 สพป.นครราชสีมา เขต 3 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
59
-
6 ประชาชนทัวไป ตลาดนัด อำเภอครบุนร 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
9000
-
    รวมการแจกจ่าย  
10915