ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 บ้านกระเบื้องนอก บ้านโนนมันแกว 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
2 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา/ตลาดสีจาน/ตลาดเซพวัน 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1999
3 ตลาดเทศบาลโนนสมบูรณ์ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
4 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1289
5 บ้านดอนมุกมัน บ้านหนองกระเทียมใต้ ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
6 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
6500
7 ห้องเกียติยศลงนามไว้อาลัย/หอประชุมโรงเรียนบุญวัฒนา ๒/ชุมชนตำบลหัวทะเล 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
8 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองน้ำใส บ้านเขากระโดน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
480
9 วัดบ้านจาบ อ.โนนแดง และตลาดสด อ.โนนแดง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
10 วัดสุริยา, นักเรียนโรงเรียนพุดซาพิทยาคม, ชุมชนตำบลพุดซา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
11 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4600
12 โรงเรียนบุญวัฒนา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
13 โรงพยาบาลเทพรัตน์ นครราชสีมา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
550
14 ที่ว่าการอำเภอจักราช 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
15 วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1360
16 โรงเรียนเมืองคง อำเภอคง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10500
17 โรงเรียนบุญวัฒนาและหน้าโรงเรียน 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
18 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
0
19 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
20 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
21 โรงเรียนบุญวัฒนา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
22 บ้านผู้ปกครองนักเรียนยบ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5400
23 โรงเรียนบุญวัฒนาและชุมชนฯ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
898
24 หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
25 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3300
26 หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
27 โรงเรียนบุญวัฒนา 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
28 เทศบาล อ.พิมาย 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5000
-
29 โรงพยาบาลพิมาย 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
30 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
-
31 อาคาร 4 โรงเรียนบุญวัฒนา 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
199
32 ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
    รวมการแจกจ่าย  
55675