ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 พื้นที่เขตบริการอำเภอสีคิ้ว 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
2 สพป.นม.4 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
85
-
3 พื้นที่บริการอ.สีคิ้ว 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2251
-
4 พื้นที่เขตบริการอำเภอสีคิ้ว 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
5 พื้นที่เขตบริการอำเภอสีคิ้ว 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5315
-
6 พื้นที่เขตบริการอำเภอสีคิ้ว 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2098
-
7 พื้นที่เขตบริการอำเภอสีคิ้ว 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10742
-
8 พื้นที่เขตบริการอำเภอสีคิ้ว 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
9593
-
9 พื้นที่เขตบริการอำเภอสีคิ้ว 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1752
-
10 โรงเรียนในสังกัดสพป.นม.4 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
13905
-
11 พื้นที่เขตบริการอำเภอสีคิ้ว 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
20335
-
12 พื้นที่เขตบริการอำเภอสีคิ้ว 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
49116
-
13 พื้นที่เขตบริการอำเภอสีคิ้ว 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1198
-
    รวมการแจกจ่าย  
117390