ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2200
2 อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2400
3 อำเภอบัวใหญ่ อำเภอคง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3000
4 สพป.นครราชสีมา เขต 6 และโรงเรียนในสังกัด 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1400
5 เขตพื้นที่บริการ สพป.นครราชสีมา เขต 6 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
7340
6 เขตบริการ สพป.นครราชสีมา เขต 6 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
48826
7 เขตพื้นที่การบริการ สพป.นครราชสีมา เขต 6 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
9500
8 เขตพื้นที่บริการ สพป.นครราชสีมา เขต 6 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
    รวมการแจกจ่าย  
75166