ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 เทศบาลตำบลวังหิน เทศบาลตำบลชุมพวง เทศบาลตำบลประทาย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
2 งานทอดผ้าพระกฐิน วัดป่านิยมธรรม 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
3 อำเภอชุมพวง อำเภอประทาย อำเภอพิมาย อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอโนนแดง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
    รวมการแจกจ่าย  
3800