ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 10 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
228
-
2 ลาดสว่างวิทยา 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
199
-
3 บ้านพระซองเหนือ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
4 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
5 โรงเรียนบ้านดงก้อม 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
6 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
7 บ้านสร้างแห่ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
8 วัดพระธาตุพนม \"พนมวิทยาคาร\" 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
9 บ้านแขนนาง 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
180
-
10 บ้านโพนป่าหว้าน 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50
-
11 บ้านหนองกุง อ.เรณูนคร 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
12 โรงเรียนบ้านพิมานท่า 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
399
-
13 โรงเรียนบ้านหนองบึง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
14 โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
399
-
15 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
140
-
16 โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
17 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28) 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
18 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
189
-
19 บ้านโคกหินแฮ่ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
20 นาถ่อนวิทยานุกูล 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
99
-
21 บ้านดอนแดงเจริญทอง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
22 โรงเรียนบ้านหนองบัว 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
23 บ้านผึ้ง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
24 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
25 บ้านนาราชควาย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
189
-
26 บ้านหนองกุดแคน 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
215
-
27 บ้านเหิบ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
207
-
28 บ้านปลาปากน้อย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
29 บ้านกอก 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
199
-
30 บ้านนาขาม อ.ปลาปาก 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
280
-
31 บ้านถาวรนาอุดม 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
212
-
32 วัดพระธาตุพนม \"พนมวิทยาคาร\" 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
33 บ้านปากบัง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
34 บ้านหนองญาติ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
35 บ้านหนองกุง อ.นาแก 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
36 บ้านดงดู่งาม 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
399
-
37 ปลาปากราษฎร์บำรุง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
38 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
167
-
39 นาถ่อนวิทยานุกูล 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
40 บ้านตับเต่าโนนจันทร์ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
230
-
41 บ้านหนองกุง \"ฮินดูสมาช\" 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
42 บ้านนากุงยางคำ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
399
-
43 บ้านวังยาง อ.ปลาปาก 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
44 บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
45 บ้านนามนดงติ้ววิทยา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
46 โรงเรียนบ้านนนาเลียง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
399
-
47 พระซองวิทยาคาร 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
48 บ้านไทยสามัคคี 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
140
-
49 บ้านโพนสวางหนองแหน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
50 บ้านดงอินำ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
51 บ้านคำพอก 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
52 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1
-
53 บ้านหัวขัวใต้ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
320
-
54 วัดพระธาตุพนม \"พนมวิทยาคาร\" 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
55 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
56 บ้านหนองยาว 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
57 บ้านนาขาม 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
58 บ้านนาสีนวล 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
207
-
59 บ้านหนองหญ้าม้า 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
60 โรงเรียนบ้านหนองคอง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
199
-
61 โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
764
-
62 โรงเรียนบ้านหนองสะโน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
344
-
63 บ้านฝั่งแดง((พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
64 บ้านนาโดนเก่า 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
65 บ้านนาบั่ว 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
66 วัดพระธาตุพนม \"พนมวิทยาคาร\" 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
67 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
399
-
68 บ้านนาเชือก 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
450
-
69 โรงเรียนบ้านมหาชัย 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
70 บ้านยอดชาดวิทยา 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
71 บ้านจำปา 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
-
72 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
73 โรงเรียนบ้านหนองบึง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
360
-
74 บ้านเนินสะอาด 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
75 บ้านวังสิม 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
120
-
76 บ้านนาโดนใหม่ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
599
-
77 บ้านกุงโกน 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
78 บ้านทันสมัย 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
79 โรงเรียนบ้านดงติ้ว 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
476
-
80 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
81 บ้านน้ำบ่อ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
190
-
82 บ้านวังยาง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
-
83 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
84 บ้านนาดี 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
85 นาผือบอนราษฎร์นุกูล 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
-
86 บ้านโนนหอม 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
87 บ้านหนองยอโพนแพง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
159
-
88 โรงเรียนบ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
89 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
90 บ้านนาม่วง อ.เรณูนคร 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
-
91 โรงเรียนบ้านโคกสูง 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
92 บ้านนามะเขือ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
650
-
93 บ้านนาคอกควาย 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
850
-
94 บ้านม่วง 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
259
-
95 โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
96 วัดพระธาตุพนม \"พนมวิทยาคาร\" 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
97 ไทยรัฐวิทยา ๕๐ (บ้านคำพี้) 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
419
-
98 บ้านนาดอกไม้ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
99 บ้านนาทราย 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
100 บ้านกลางมูลอ้น 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
409
-
101 บ้านสร้างเม็ก 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
-
102 วัดพระธาตุพนม \"พนมวิทยาคาร\" 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
103 ธารน้ำใจ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
599
-
104 นาถ่อนท่าวิทยาคาร 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
109
-
105 บ้านสร้างแป้น 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
106 โพนทองวิทยาคาร 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
107 บ้านหัวบึงทุ่ง ฯ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1600
-
108 โรงเรียนบ้านนาโสก 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
-
109 บ้านห้วยไหล่ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
110 บ้านหนองกกคูณ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
111 ชุมชนหนองฮีสามัคคี 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
112 บ้านโชคอำนวย 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
589
-
113 บ้านหนองแคน 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
114 โรงเรียนบ้านคำเกิ้ม 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
115 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
78
-
116 บ้านโคกกลาง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
490
-
117 โรงเรียนบ้านกลางน้อย 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
118 บ้านสร้างเม็ก 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
-
119 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
120 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
121 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
122 บ้านนาคำ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
123 โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
124 บ้านหนองงหอยคำอ้อม 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
125 บ้านคับพวง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
274
-
126 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล) 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
460
-
127 บ้านวังม่วง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
199
-
128 บ้านดอนโทน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
129 บ้านนาคำโนนขาม 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
130 บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
131 บ้านทรายมูลคำผักแพว 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
184
-
132 บ้านดงน้อยพัฒนา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
133 โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรืองฯ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
199
-
134 บ้านนายอน้อย 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
135 โรงเรียนบ้านมหาชัย 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
360
-
136 บ้านคำเม็ก 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
137 บ้านศรีธน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
520
-
138 บ้านดงโชค 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
112
-
139 บ้านหนองห้าง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
140 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
399
-
141 โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
189
-
142 โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
143 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
185
-
144 ชุมชนบ้านพิมาน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
145 โรงเรียนบ้านนาคำ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
146 โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
147 บ้านสร้างแห่ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
130
-
148 บ้านโนนสวรรค์ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
149 บ้านโพนสาวเอ้ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
120
-
150 โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
151 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
399
-
152 บ้านเหล่าทุ่ง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
275
-
153 บ้านโนนสวรรค์ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
154 โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฏร์รัฐบำรุง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
220
-
155 บ้านโพนทา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
156 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
157 บ้านนาบัว อ.เรณูนคร 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
240
-
158 บ้านหนองบัวด่านเก่า 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
159 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
160 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
470
-
161 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
470
-
162 บ้านหนองยอโพนแพง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
163 บ้านเหล่าสำราญ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
164 ชายแดนอนุสรณ์ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
165 บ้านนางาม 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
166 บ้านหนองลาดควาย 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
167 บ้านดินดำมากเฟือง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
545
-
168 บ้านกกไฮ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
409
-
169 บ่อดอกซ้อนท่าวัด 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
170 บ้านสุขเกษม 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
392
-
171 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
380
-
172 บ้านนาคู่ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
-
173 บ้านนางเลิศ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
-
174 บ้านจอมมณี 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
175 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
176 โรงเรียนเมืองนครพนม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
177 บ้านหนองหญ้าไซ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
178 โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
-
179 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
-
180 บ้านหนองแซง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
170
-
181 บ้านนาทุ่งมั่ง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
182 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
960
-
183 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
184 บ้านดงยอ (อำเภอธาตุพนม) 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
299
-
185 บ้านนาทุ่งมั่ง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
186 โรงเรียนบ้านกุงโกน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
187 บ้านสุขเจริญ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
188 ดอนเหลืองทองวิทยา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
    รวมการแจกจ่าย  
62411