ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ตลาดไฟฟ้านครชัยศรี 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
2 ชุมชนเขตบริการโรงเรียนวัดโพธิ์ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
3 ชุมชนบริเวณโรงเรียนจารุวรรณวิทยา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
4 ชุมชนเขตบริการโรงเรียนวัดท่าพูด 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
5 ตลาดไฟฟ้า, ตลาดท่านา แพพิณทอง และชุมชนใกล้เคียง อ.นครชัยศรี 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4000
6 ชุมชนเขตบริการโรงเรียนบ้านหัวอ่าว 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
7 ตลาดคลองโยง และชุมชนเขตบริการโรงเรียนบ้านคลองโยง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
8 ชุมชนเขตบริการโรงเรียน และวัดพุทธธรรมรังษี 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
9 วัดไร่ขิง และชุมชนเขตบริการโรงเรียนวัดไร่ขิง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4000
10 วัดบางปลา และชุมชนเขตบริการโรงเรียนวัดบางปลา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
11 วัดท่าข้าม ตลาดท่าข้าม และชุมชนเขตบริการโรงเรียนวัดท่าข้าม 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
12 โรงเรียนเซนต์แแอนดูรว์ และชุมชนเขตบริการโรงเรียน 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
13 งานทอดกฐินวัดจินดาราม และชุมชนบริเวณโรงเรียน 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
14 ในโรงเรียนและชุมชนบริเวณโรงเรียนวัดไทร 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4000
15 ตลาดน้ำวัดดอนหวาย และชุมชนเขตบริการโรงเรียนวัดดอนหวาย 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
16 ในโรงเรียนและชุมชนบริเวณโรงเรียนวัดวังน้ำขาว 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4000
17 ตลาด และชุมชนเขตบริการโรงเรียนบ้านหนองมะม่วง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
18 ตลาด, วัด และชุมชนเขตบริการโรงเรียนบ้านบางประแดง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
19 ชุมชนเขตบริการโรงเรียนวัดดอนยอ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
20 ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนเขตบริการโรงเรียนวัดไทยาวาส 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
21 ตลาด และชุมชนเขตบริการโรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2500
22 วัดกลางครูเวียง และชุมชนเขตบริการโรงเรียนวัดกลางครูเวียง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
23 งานวัดสำโรง และชุมชนเขตบริการโรงเรียนวัดสำโรง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
24 ชุมชนเขตบริการโรงเรียนวัดบางพระ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
25 วัดบางหลวง และชุมชนเขตบริการโรงเรียนวัดบางหลวง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3000
26 ชุมชนเขตบริการโรงเรียนวัดห้วยตะโก 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3000
27 ชุมชนเขตบริการโรงเรียนบ้านรางปลาหมอ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
28 ชุมชนเขตบริการโรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3000
29 ชุมชนเขตบริการโรงเรียนวัดรางกำหยาด 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3000
30 ในโรงเรียนและชุมชนบริเวณโรงเรียนวัดศิลามูล 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3000
31 ชุมชนบริเวณโรงเรียนตลาดเจริญสุข 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3000
32 โรงเรียนและชุมชนบริเวณโรงเรียนวัดบางไผ่นารถ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
33 โรงเรียนและชุมชนเขตบริการโรงเรียนวัดนิลเพชร 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
    รวมการแจกจ่าย  
100500