ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 บริเวณวัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
    รวมการแจกจ่าย  
5000