ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
2 โรงเรียนนบพิตำวิทยา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
3 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
4 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
5 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
6 โรงเรียนชะอวด 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
7 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
8 โรงเรียนสตรีปากพนัง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
9 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1600
-
10 โรงเรียนทางพูนวิทยา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
11 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
12 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
13 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
14 โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
15 โรงเรียนเสาธงวิทยา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
17 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
18 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
19 โรงเรียนบางขันวิทยา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
20 โรงเรียนขนอมพิทยา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
21 โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
22 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
23 โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
24 สิชลคุณาธารวิทยา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
25 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
26 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
27 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
28 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
29 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
30 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3500
31 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
32 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
33 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
35 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
36 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
37 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1700
38 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
39 โรงเรียนเชียรใหญ่ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
40 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
41 โรงเรียนทรายขาววิทยา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
42 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
43 โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1550
44 โรงแกรมแกรนด์ปาร์ค นครศรีธรรมราช 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
45 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
46 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
    รวมการแจกจ่าย  
67900