ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 งานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
2 ณ สพป.นศ.2 ,บริเวณโรงพักและงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
3 เวทีกาชาด งานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2174
-
    รวมการแจกจ่าย  
5674