ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ชุมชน/วัด 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
20
2 ชุมชน/ในเขตพื้นที่บริการ สพป.นศ.3 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
25
3 ชุมชน/ในเขตพื้นที่บริการ สพป.นศ.3 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
25
    รวมการแจกจ่าย  
70