ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
120
-
2 สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 5 โรง 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1440
-
3 สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 22 โรง 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
9765
-
4 สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 36 โรง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
12762
-
5 สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 12 โรง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4206
-
6 สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 11 โรง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4693
-
7 สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 14 โรง 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3226
-
8 สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 17 โรง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5679
-
9 สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 9 โรง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5089
-
10 สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 1 โรง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
    รวมการแจกจ่าย  
47980