ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.นว เขต 1 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
-
2 ประชาชนในเขตบริการ 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
3 ประชาชนในเขตบริการ 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
4 วัดนครสวรรค์ (พระอารามหลวง) 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1800
-
5 ประชาชนในเขตบริการ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
110
-
6 วัดนครสวรรค์ (พระอารามหลวง) 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
-
7 ประชาชนในเขตบริการ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
8 วัดนครสวรรค์ (พระอารามหลวง) 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
9 ประชาชนในเขตบริการ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
85
-
10 ประชากรในเขตบริการโรงเรียนและวัดนครสวรรค์ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5688
-
11 ประชาชนในเขตบริการ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
12 ประชาชนในเขตบริการ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
13 ประชาชนในเขตบริการ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50
-
14 ประชาชนในเขตบริการ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
120
-
15 ประชาชนในเขตบริการ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
20
-
16 ประชาชนในเขตบริการ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
20
-
17 ประชาชนในเขตบริการ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
51
-
18 ประชาชนในเขตบริการ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
130
-
19 ประชาชนในเขตบริการ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
20 วัดนครสวรรค์ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
21 ประชาชนในเขตบริการ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
120
-
22 ประชาชนในเขตบริการ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50
-
23 ประชาชนในเขตบริการ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
24 ประชาชนในเขตบริการ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
25 ประชาชนในเขตบริการ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
85
-
26 ประชาชนในเขตบริการ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
199
-
27 ประชาชนในเขตบริการ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
327
-
28 บริเวณทำพิธีวันปิยมหาราช (ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์) 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
29 ประชาชนในเขตบริการ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50
-
30 ประชาชนในเขตบริการ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
31 ประชาชนในเขตบริการ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
175
-
32 ประชาชนในเขตบริการ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
33 ประชาชนในเขตบริการ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
180
-
34 ประชาชนในเขตบริการ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50
-
35 ประชาชนในเขตบริการ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
261
-
36 ประชาชนในเขตบริการ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
37 ประชาชนในเขตบริการ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
360
-
38 ประชาชนในเขตบริการ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
40
-
39 ประชาชนในเขตบริการ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
40
-
40 ประชาชนในเขตบริการ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
40
-
41 ประชาชนในเขตบริการ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
42 ประชาชนในเขตบริการ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
492
-
43 ประชาชนในเขตบริการ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
44 ประชาชนในเขตบริการ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
45 ประชาชนในเขตบริการ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
46 ประชาชนในเขตบริการ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
89
-
47 ประชาชนในเขตบริการ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
48 ประชาชนในเขตบริการ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
159
-
49 ประชาชนในเขตบริการ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
50 ประชาชนในเขตบริการ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
35
-
51 ประชาชนในเขตบริการ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1548
-
52 ประชาชนในเขตบริการ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
-
53 ประชาชนในเขตบริการ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
54 ประชาชนในเขตบริการ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50
-
55 ประชาชนในเขตบริการ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1549
-
56 ประชาชนในเขตบริการ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
35
-
57 ประชาชนในเขตบริการ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
105
-
58 ประชาชนในเขตบริการ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
159
-
59 ประชาชนในเขตบริการ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
-
60 ประชาชนในเขตบริการ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
61 ประชาชนในเขตบริการ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1248
-
62 ประชาชนในเขตบริการ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
320
-
63 ประชาชนในเขตบริการ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
530
-
64 ประชาชนในเขตบริการ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
339
-
65 ประชาชนในเขตบริการ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
-
66 ประชาชนในเขตบริการ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
67 ประชาชนในเขตบริการ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
68 ประชาชนในเขตบริการ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
111
-
69 ประชาชนในเขตบริการ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
160
-
70 ประชาชนในเขตบริการ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
-
71 ประชาชนในเขตบริการ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
72 ประชาชนในเขตบริการ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
110
-
73 ประชาชนในเขตบริการ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
74 วัดนครสวรรค์ และ ผู้มารับบริการที่ สพป.นว.เขต 1 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
75 ประชาชนในเขตบริการ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
130
-
76 ประชาชนในเขตบริการ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
220
-
77 ประชาชนในเขตบริการ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
417
-
78 ประชาชนในเขตบริการ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
79 ประชาชนในเขตบริการ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
80 ประชาชนในเขตบริการ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
81 ประชาชนในเขตบริการ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50
-
82 ประชาชนในเขตบริการ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
380
-
83 ประชาชนในเขตบริการ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
84 ประชาชนในเขตบริการ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
450
-
85 ประชาชนในเขตบริการ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50
-
86 ประชาชนในเขตบริการ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
87 ประชาชนในเขตบริการ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
88 ประชาชนในเขตบริการ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4614
-
89 วัดนครสวรรค์ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
90 ประชาชนในเขตบริการ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
290
-
91 ประชาชนในเขตบริการ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
199
-
92 ประชาชนในเขตบริการ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
93 ประชาชนในเขตบริการ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
199
-
94 ประชาชนในเขตบริการ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
-
95 ประชาชนในเขตบริการ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1300
-
96 ประชาชนในเขตบริการ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
65
-
97 ประชาชนในเขตบริการ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
98 ประชาชนในเขตบริการ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
99 ประชาชนในเขตบริการ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
100 ประชาชนในเขตบริการ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1438
-
101 วัดนครสวรรค์ 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
102 โรงเรียนวัดบางม่วง 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
103 ประชาชนในเขตบริการ 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
104 ประชาชนในเขตบริการ 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
105 ประชาชนในเขตบริการ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
106 ประชาชนในเขตบริการ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
107 ประชาชนในเขตบริการ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
108 ประชาชนในเขตบริการ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
-
109 ประชาชนในเขตบริการ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1360
-
110 ประชาชนในเขตบริการ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
111 ประชาชนในเขตบริการ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
112 ประชาชนในเขตบริการ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
-
113 ประชาชนในเขตบริการ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
114 ประชาชนในเขตบริการ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
89
-
115 ผู้มาติดต่องาน สพป.นว.1 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
116 ประชาชนในเขตบริการ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
180
-
117 ประชาชนในเขตบริการ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
118 ประชาชนในเขตบริการ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
59
-
119 ประชาชนในเขตบริการ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
120 ประชาชนในเขตบริการ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
75
-
121 ประชาชนในเขตบริการ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
160
-
122 ประชาชนในเขตบริการ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
993
-
123 ประชาชนในเขตบริการ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
124 ประชาชนในเขตบริการ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
125 ประชาชนในเขตบริการ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
126 ประชาชนในเขตบริการ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
35
-
127 ประชาชนในเขตบริการ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
909
-
128 ประชาชนในเขตบริการ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
129 ประชาชนในเขตบริการ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
60
-
130 ประชาชนในเขตบริการ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
131 ประชาชนในเขตบริการ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
-
132 ประชาชนในเขตบริการ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
999
-
133 ประชาชนในเขตบริการ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
-
134 ประชาชนในเขตบริการ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
-
135 โรงเรียนวัดหัวดงใต้ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
136 ประชาชนในเขตบริการ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
48
-
137 ผู้มาติดต่องาน สพป.นว.1 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
30
-
138 วัดนครสวรรค์ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
139 ประชาชนในเขตบริการ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
144
-
140 ประชาชนในเขตบริการ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
141 ประชาชนในเขตบริการ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
142 ประชาชนในเขตบริการ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
231
-
143 ประชาชนในเขตบริการ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
420
-
144 ประชาชนในเขตบริการ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
145 ประชาชนในเขตบริการ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
-
146 ประชาชนในเขตบริการ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
-
147 ประชาชนในเขตบริการ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1295
-
148 ผู้มาติดต่องาน สพป.นว.1 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
149 ประชาชนในเขตบริการ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
150 ประชาชนในเขตบริการ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
151 ประชาชนในเขตบริการ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
152 ประชาชนในเขตบริการ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
135
-
153 ประชาชนในเขตบริการ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
154 ประชาชนในเขตบริการ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1300
-
155 ประชาชนในเขตบริการ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
472
-
156 ประชาชนในเขตบริการ 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
157 ประชาชนในเขตบริการ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
45
-
158 ประชาชนในเขตบริการ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
221
-
159 ประชาชนในเขตบริการ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
-
160 ประชาชนในเขตบริการ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
40
-
161 ประชาชนในเขตบริการ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
609
-
162 ประชาชนในเขตบริการ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
-
163 ประชาชนในเขตบริการ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1300
-
164 ประชาชนในเขตบริการ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
48
-
165 ประชาชนในเขตบริการ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
-
166 ประชาชนในเขตบริการ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
170
-
167 ประชาชนในเขตบริการ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1300
-
168 ประชาชนในเขตบริการ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
70
-
169 ประชาชนในเขตบริการ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
170 ประชาชนในเขตบริการ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
171 ประชาชนในเขตบริการ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
-
172 ประชาชนในเขตบริการ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5881
-
173 ประชาชนในเขตบริการ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
174 ประชาชนในเขตบริการ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
45
-
175 ประชาชนในเขตบริการ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
220
-
176 ประชาชนในเขตบริการ 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
177 ประชาชนในเขตบริการ 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
178 ประชาชนในเขตบริการ 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
179 ประชาชนในเขตบริการ 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
382
-
180 ประชาชนในเขตบริการ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
195
-
181 ประชาชนในเขตบริการ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
210
-
182 ประชาชนในเขตบริการ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
607
-
183 ประชาชนในเขตบริการ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1300
-
184 ประชาชนในเขตบริการ 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1300
-
185 ประชาชนในเขตบริการ 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
203
-
186 ประชาชนในเขตบริการ 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
187 ประชาชนในเขตบริการ 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
173
-
188 ประชาชนในเขตบริการ 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
199
-
189 ประชาชนในเขตบริการ 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
444
-
190 ประชาชนในเขตบริการ 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
210
-
191 ประชาชนในเขตบริการ 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
192 ประชาชนในเขตบริการ 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
120
-
193 ประชาชนในเขตบริการ 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
-
194 ประชาชนในเขตบริการ 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
195 ประชาชนในเขตบริการ 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
196 ประชาชนในเขตบริการ 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
197 ประชาชนในเขตบริการ 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
219
-
198 ประชาชนในเขตบริการ 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1292
-
199 ประชาชนในเขตบริการ 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
427
-
200 ประชาชนในเขตบริการ 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
155
-
201 ประชาชนในเขตบริการ 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
299
-
202 ประชาชนในเขตบริการ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
161
-
203 ประชาชนในเขตบริการ 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
204 ประชาชนในเขตบริการ 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
205 ประชาชนในเขตบริการ 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
206 ประชาชนในเขตบริการ 23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
207 ประชาชนในเขตบริการ 23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
    รวมการแจกจ่าย  
83627