ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สหวิทยาเขตตากฟ้า-ตาคลี สพม.42 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
2 ในเขตบริการ และร้านค้าใกล้เคียง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
3 Big C นครสวรรค์ และบริเวณใกล้เคียง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
4 บริเวณหน้าสำนักงาน สพม.42 และร้านค้าใกล้เคียง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
5 ภายในโรงเรียนพยุหะพิทยาคม และโรงเรียนโกรกพระ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1368
    รวมการแจกจ่าย  
5368