ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.นราธิวาส เขต 3 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
2 สพป.นราธิวาส เขต 3 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
3 ปปช.ประจำจังหวัดนราธิวาส 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
4 รร.บ้านบาโงสะโต 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
10
-
5 แหล่งชุมชน ตำบลตันหยงมัส 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
6 วัดชลธาราวาส 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1478
-
7 รร.วัดตันติการาม 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
8 รร.บ้านนิบง 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
9 รร.บ้านไอปาเซ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
10 พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
11 รร.บ้านบ่อทอง 7 มกราคม  พ.ศ. 2560
80
    รวมการแจกจ่าย  
3468