ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
92970
-
2 ชุมชน,ภายในโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
659
    รวมการแจกจ่าย  
93629