ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ตลาดนัดเซนโยเซฟ ชุมชนโดยรอบ สพป.เพชรบุรี เขต 1 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2530
2 ตลาดนัดดอนคาน โรงเรียนเครือข่าย 11 อ.หนองหญ้าปล้อง 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4839
3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี ชุมชนหมู่ 8 ต.ธงชัย 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
4 ตลาดนัดท่าตะคร้อ ชุมชนบ้านหนองรี ชุมชนอำเภอบ้านแหลม ตลาดนัดเขาย้อย ชุมชนรอบ ร.ร.อนุบาลเพชรบุรี 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5930
5 ตลาดนัดทุ่งลม โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี ชุมชนตำบลหาดเจ้า ตลาดนัดดอนยาง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
6596
6 ชุมชนโดยรอบบริเวณสถานศึกษา 41 แห่ง และตลาดนัดกองพันล่าง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
28245
7 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย โรงเรียนอรุณประดิษฐ (แจกผู่้ปกครองนักเรียน) และบริเวณตลาดทรัพย์สิน 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
18535
8 ร.พ.พระจอมเกล้า ตลาดนัดวัดในกลาง ตลาดนัดดอนยาง สนามกีฬาดอนคาน และผู้ปกครองที่มารับนักเรียน 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
16462
    รวมการแจกจ่าย  
83537