ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศุึกษา เขต 10 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
90
-
2 สพม.เขต 10 และตลาดนัดจังหวัดเพชรบุรี 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5300
3 โรงเรียนและสพม.เขต10 และโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
9000
4 ภายในโรงเรียน ตลาด และชุมชน 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
25000
    รวมการแจกจ่าย  
39390