ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนในสังกัด ,ชุมชนในเขตใกล้โรงเรียน 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
22216
2 โรงเรียนในสังกัด ,ชุมชนในเขตใกล้โรงเรียน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3579
-
3 โรงเรียนในสังกัด ,ชุมชนในเขตใกล้โรงเรียน 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5900
-
    รวมการแจกจ่าย  
31695