ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ตลาดนัด 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
2 ตลาดนัด 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
650
3 เทศบาลอำเภอโพทะเล 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
4 สำนักงาน+ตลาดนัด 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
    รวมการแจกจ่าย  
5650