ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนในสังกัดและสำนักงานเขตพื้นที่ฯ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100000
-
    รวมการแจกจ่าย  
100000