ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ศาลากลางจังหวัดพังงา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5900
2 ศาลากลางจังหวัดพังงา 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
14000
    รวมการแจกจ่าย  
19900