ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ห้องอำนวยการ สพป.พัทลุง เขต 1 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
2 วัดบ้านนา อ.ศรีนครนิทร์ จ.พัทลุง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
3 งานทอดกฐิน วัดปากสระ วัดควนปันตาราม อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
4 โรงเรียนวัดเขาทอง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
5 วัดสุวรรณวิชัย อ.ควนขนุน ให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
6 สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง โดย ร.ต.อ.หญิงสิรตา เประนาม เป็นผู้รับมอบ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
7 กลุ่มอำนวยการ แจกจ่ายให้พนักงานขายของ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
8 สพป.พัทลุง เขต 1 ให้กับ ชมรมวิ่งพัทลุง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
9 ชุมชนบ้านควนขนุน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
10 วัดโคกคีรี อ.เมือง จ.พัทลุง 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
11 สพป.พัทลุง เขต 1 ให้กับเจ้าหน้าที่ในสนง. 1 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
260
    รวมการแจกจ่าย  
1860