ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนวัดรัตนวราราม อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50
-
2 หมู่ที่ 1 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
799
3 หมู่ที่6 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
4 หมู่ที่่7 ห้วยตอ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
5 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
6 เขตบริการโรงเรียนบ้านด่านโลด 5 หมู่บ้าน 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
7 ที่ทำการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3-4 ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
8 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
399
9 โรงเรียนวัดตะโหมด(หมุนคณานุสรณ์) 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
10 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนวัดปัณณาราม 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
11 เขตบริการโรงเรียนวัดแหลมจองถนน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
899
-
12 เขตบริการของโรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์) 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
-
13 เขตบริการโรงเรียนบ้านควนแหวง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
14 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านต้นสน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
15 เขตบริการโรงเรียนวัดท่าควาย หมู่ที่ ๕,๑๔,๖ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
16 เขตบริการหมู่ที่ 3 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
17 หมู่ที่ 2 ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1490
18 โรงเรียนบ้านท่าเนียน ม.3 ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
445
-
19 โรงเรียนบ้านควนประกอบ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
253
-
20 โรงเรียนบ้านวังปริง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
21 เขตบริการโรงเรียนวัดหวัง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
22 สพป.พัทลุง เขต 2 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
23 เขตบริการโรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
24 เขตบริการบ้านล้านช้างมิตรภาพที่ 45 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
25 เขียนบริการโรงเรียนบ้านเกาะโคบ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
26 เขตบริการโรงเรียนบ้านแหลมกรวด 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
27 เขตบริการโรงเรียนบ้านโคกม่วง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
28 เขตบริการโรงเรียนบ้านน้ำตก 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
-
29 เขตบริการโรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
30 เขตบริการโรงเรียนวัดควนเคี่ยม 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
31 เขตพื้นที่บริการ หมู่ที่ 4,7 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
32 เขตบริการโรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
33 เขตบริการโรงเรียนวัดควนโก 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
34 เขตบริการโรงเรียนบ้านควนหมอทอง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
35 เขตบริการโรงเรียนบ้านทอนตรน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
36 เขตบริการโรงเรียนวัดท่านางพรหม 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
705
-
37 โรงเรียนบ้านท่านางพรหมฯ และชุมชนหมู่ที่ ๘ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
0
38 โรงเรียนวัดฝาละมี และชุมชนหมู่ที่ 1 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
39 เขตบริการโรงเรียนวัดท่าดินแดง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
40 เขตบริการโรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
41 เขตบริการโรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
42 เขตบริการโรงเรียนบ้านบางมวง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
43 เขตบริการโรงเรียนบ้านคู 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
44 เขตบริการโรงเรียนบ้านท่าเนียน 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
445
-
45 หมุ่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนบ้านต้นประดู่ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
46 ในเขตบริการโรงเรียนวัดควนขี้แรด ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
47 เขตบริการโรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
48 เขตบริการโรงเรียนวัดนาปะขอ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
-
49 เขตบริการโรงเรียนบ้านหน้าวัง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
50 หมู่ที่ 5 ต.ฝาละมี อ. ปากพะยูน จ.พัทลุง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
51 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ,วัดทุ่งนารี 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
750
-
52 เขตบริการโรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
53 สพป.พัทลุง เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
10549
54 เขตบริการโรงเรียนบ้านปากพล 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
55 เขตบริการโรงเรียนบ้านทะเลเหมียง 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
900
-
56 เขตบริการโรงเรียนบ้านควนหินแท่น 12 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
57 เขตบริการโรงเรียนบ้านปากบางนคราช 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
-
58 เขตบริการโรงเรียนร่มโพธิ์ไทร 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
    รวมการแจกจ่าย  
38482