ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ท่าอากาศยานพิษณุโลก 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
2 ตลาดสดบ้านคลอง 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
3 ตลาดสดหัวรอ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
4 สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
5 สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก 21 มกราคม  พ.ศ. 2560
1000
    รวมการแจกจ่าย  
7200